TWERES organiseert online loket voor  eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke om samen de gemeentebelasting op tweede verblijven te betwisten

1) Waarom enkel deze vier kustgemeenten?

Het initiatief van TWERES richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. In deze gemeenten worden eigenaars van tweede verblijven op discriminatoire wijze zeer zwaar belast.. Arresten van het hof van beroep te Gent (betreffende Koksijde), waarin deze praktijk werd veroordeeld, hielden stand voor het Hof van Cassatie. Een arrest van het hof van beroep te Gent van 24 december 2019 (betreffende De Panne) werd door de gemeente niet verder aangevochten.

2) Waarom blijven die gemeenten doorgaan met de onrechtmatige belasting?

Ondanks de rechterlijke uitspraken waarin de onwettigheid van de belasting is vastgesteld, versturen de betrokken gemeenten nog steeds aanslagbiljetten naar eigenaars van tweede verblijven op hun grondgebied. Dat is eenvoudig te verklaren:

 1. De rechter kan een belastingreglement niet vernietigen; hij kan het enkel in een individuele procedure buiten toepassing verklaren. Hierdoor bestaan de reglementen nog steeds en kunnen ze als rechtsgrond blijven dienen voor het versturen van nieuwe aanslagbiljetten. Om de reglementen uit de rechtsorde te doen verdwijnen, had men binnen de zestig dagen na de bekendmaking een beroep tot nietigverklaring moeten instellen bij de Raad van State. Eigenaars van een tweede verblijf worden zich echter doorgaans maar bewust van het bestaan van de belasting op het ogenblik dat ze een aanslagbiljet ontvangen (en het al lang te laat is om zich tot de Raad van State te wenden tegen de belastingreglementen van de vier gemeenten vermits die in december 2019 werden uitgevaardigd).
 2. Slechts een minderheid van de eigenaars getroost zich de moeite om bezwaar in te dienen tegen de belasting en een advocaat aan te stellen om een fiscale procedure op te starten. De meerderheid betaalt, weliswaar met tegenzin, zonder zich te verzetten.
 3. De belasting vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenten. Elders op de TWERES website publiceren wij meer details daarover.

3) Hoe hoog liggen de kansen op succesvolle betwisting?

Gezien de precedenten in de rechtspraak is de kans op een succesvolle betwisting van de belasting op tweede verblijven vandaag zeer groot.

De eigenaar moet wel zelf tijdig de nodige stappen zetten:

 1. Hij moet binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen;
 2. Hij moet binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen beroep instellen bij de bevoegde rechtbank. Hij kan ook rechtstreeks bij de rechtbank beroep instellen tegen de belasting als de gemeente niet op het bezwaarschrift antwoordt binnen een termijn van zes maanden.

4) Hoeveel kost een dergelijke procedure?

Indien het bezwaarschrift bij het college van burgemeester en schepenen door de eigenaar zelf wordt ingediend, kost dat haar/hem, behalve wat tijd, niet meer dan een postzegel. Als hij/zij een zeker bewijsmiddel wil over de verzending van zijn bezwaarschrift, verstuurt hij het beter per aangetekende brief.

Aan de procedure bij de rechtbank zijn wel kosten verbonden:

 • Er moet voor elk verzoekschrift, dus zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, een bijdrage van 20 euro betaald worden aan het waarborgfonds voor juridische tweedelijnsbijstand;
 • De advocaat rekent kosten en ereloon aan voor zijn diensten. Sommige advocaten rekenen lage startkosten aan (250 euro excl. BTW of zelfs minder) maar behouden nadien, bij succes, een deel van de door de rechtbank toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Als de rechtbank de belasting onwettig verklaart, wordt de gemeente (naast de terugbetaling van de belasting ook) veroordeeld tot de gerechtskosten. De gerechtskosten omvatten een forfaitaire bijdrage in de kosten voor juridische bijstand van de belastingplichtige (de rechtsplegingsvergoeding). De belastingplichtige recupereert dus altijd (minstens een deel van) de kosten.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding hangt af van de waarde van het geschil (het tarief van de belasting). De rechter kan het bedrag ook omwille van specifieke omstandigheden verhogen of verlagen. Bijvoorbeeld: voor een geschil over een belasting van 1.000 euro, bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding per aanleg momenteel 480 euro (maar de rechter kan dit aanpassen tot minimum 240 euro of maximum 1.200 euro). Meer details kan u hier lezen.

5) Wat stelt TWERES nu voor?

TWERES biedt aan eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke aan om, tegen een forfaitair bedrag – all-in – van 372,75 euro (incl. BTW), de volledige afwikkeling van de procedure op haar te nemen. Dit bedrag dekt de volledige procedure, vanaf indiening van het bezwaarschrift bij de gemeente tot en met de rechterlijke beslissing in hoger beroep. De vereniging werkt daarvoor samen met de gekende topadvocaat in fiscale zaken, Pieter Dewaele van het Kortrijkse kantoor DSD Advocaten. Meester Dewaele was reeds de advocaat van de tweedeverblijvers in de procedure die tot het zeer positieve arrest van het Hof van beroep van Gent van 24 december 2019 leidde. In dat arrest werd de belasting op tweede verblijven in De Panne strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel.

In geval van succes krijgt de eigenaar die aan deze actie deelneemt het volgende terug:

 • Integrale terugbetaling van de betwiste belasting (bijv. 775 euro in het geval van De Panne);
 • Integrale terugbetaling van de bijdrage aan het waarborgfonds (20 of 40 euro)
 • Betaling van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 332,75 euro (dit bedrag kan evenwel lager zijn, afhankelijk van wat de rechter hierover beslist).

Voor een inleg van 372,75 euro, lidmaatschap van TWERES (10 euro) en wat geduld (vermits een procedure 2 à 3 jaar kan duren) recupereert een deelnemer aan deze actie minstens 1.127,75 euro. (dit bedrag kan 100 à 150 euro lager zijn afhankelijk van wat de rechter beslist over de rechtsplegingsvergoeding).

6) Wat moet u concreet doen om aan deze actie deel te nemen?

 1. u controleert of u lid bent van TWERES en, zo niet, regulariseert u uw lidmaatschap via deze website (de ledenbijdrage bedraagt slechts 10 euro per jaar);
 2. u vult het DEELNAMEFORMULIER in dat u hier op deze website vindt
 3. na het invullen van het deelnameformulier wordt u ook gevraagd om de volgende documenten te uploaden (in PDF):
  1. een gescande kopie van uw aanslagbiljet;
  2. een gescande kopie van de eerste bladzijde(n) van de akte of andere titel waaruit blijkt dat u eigenaar bent van het tweede verblijf waarvoor de taks wordt betwist;
  3. een gescande kopie van uw bezwaarschrift indien u dat reeds hebt ingediend bij de gemeente;
 4. u wacht op de e-mail met bevestiging van TWERES dat u in aanmerking komt om aan de procedure deel te nemen (nodig om te controleren of de termijn voor betwisting al dan niet is verstreken);
 5. na ontvangst van de bevestiging en van de uitnodiging tot betaling, stort u het bedrag van 372,75 euro op rekening IBAN: BE05 7360 7116 0375, BIC: KREDBEBB, van TWERES, Peter Benoitlaan 7/0301, 8450 Bredene;
 6. u krijgt van TWERES een bevestiging dat alle formaliteiten correct vervuld zijn en dat u vanaf hier deelneemt aan de actie. TWERES zal u dan verder op de hoogte houden bij elke belangrijke stap in de procedure.

7) Is deze actie beperkt tot de aanslag van 2020?

Neen: de actie loopt door in de volgende jaren. Eigenaars van tweede verblijven die hun aanslagbiljet meer dan drie maanden geleden ontvingen en sowieso niet meer aan een procedure tegen de aanslag van 2020 kunnen deelnemen, kunnen aan de actie deelnemen zodra zij hun aanslagbiljet voor het jaar 2021 ontvangen.

Wie vanaf nu elk jaar aan deze actie participeert, kan voor zichzelf uitrekenen hoe groot de totale nettowinst kan zijn.

TWERES volgt natuurlijk de evoluties op en zal op haar website signaleren als wijzigingen aan de belastingreglementen, wetgeving of rechtspraak, de kansen op een succesvolle betwisting van de belasting beïnvloeden.

8) Is dit een oplossing op lange termijn?

Neen. Tegelijk met deze actie zoekt TWERES naar andere wegen om een einde te stellen aan de discriminatoire belasting in de vier genoemde kustgemeenten. Mogelijke andere wegen kunnen juridische procedures zijn maar ook politieke druk op diverse bestuursniveaus, zowel lokaal, provinciaal, regionaal als federaal.

This content is also available in: FR DE