PRIVACYBELEID

Dit document  (hierna: “Privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website https://www.tweres.be/ (hierna: “Website”), uw communicatie met ons via deze Website of via e-mail, telefoon en sociale media (hierna: “Sociale Mediakanalen”): bijv. Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram), persoonsgegevens die u verstrekt bij elke transactie met betrekking tot de jaarlijkse ledenbijdrage of andere diensten of producten die door TWERES worden aangeboden, bijvoorbeeld via onze webshop (hierna: “Webshop”), gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot donaties aan TWERES of met betrekking tot commerciële reclame die u wil voeren op onze Website.

1. ALGEMEEN

1.1.      Uw persoonsgegevens worden verwerkt door TWERES vzw, Peter Benoitlaan 7, bus 0301, 8450 Bredene, België (hierna: “TWERES”, “wij”, “ons”, “onze”). U kan ons contacteren via e-mail op info@tweres.be

1.2.      Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt gedefinieerd door een expliciete verwijzing in dit Privacybeleid. Waar mogelijk, gezien de context, zullen enkelvoudige woorden worden geïnterpreteerd als  ook het meervoud omvattend en vice versa.

1.3.      Wanneer naar bepaalde wetten of voorschriften wordt verwezen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van die wetten of voorschriften, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.

1.4.      TWERES behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen of te wijzigen. Een dergelijke wijziging, verandering of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website. Indien u de wijzigingen, veranderingen of aanpassingen niet aanvaardt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@tweres.be . Indien wij niet binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen van het Privacybeleid op onze Website zijn aangekondigd, een dergelijke e-mail van u ontvangen, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben geaccepteerd.

2. SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1.      Wanneer u onze Website, Webshop en Sociale Mediakanalen gebruikt, kunnen wij technische informatie verzamelen die verband houdt met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

2.2.      Wanneer u een contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of Sociale Mediakanalen, verzamelen wij:

1.     de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het type tweede woning dat u bezit, het kanaal dat u met ons in contact heeft gebracht;

2.     de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u bij ons correspondeert, datum en tijdstip, etc.);

3.     alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

2.3.      Wanneer u uw lidmaatschapsgegevens en betalingsinformatie invult in onze Webshop, verzamelen wij:

1.     de basisidentiteitsgegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken, zoals uw naam, postadres, e-mail, telefoonnummer, het type tweede woning die u bezit en het kanaal dat u met ons in contact heeft gebracht;

2.     de gegevens met betrekking tot de lidmaatschapstransactie zelf.

3. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING

3.1.      TWERES verwerkt uw persoonlijke gegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die verband houden met uw lidmaatschap van TWERES of met een verzoek van u via de Website, e-mail, telefoon of Sociale Mediakanalen.

3.2.      TWERES verwerkt uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van geselecteerde partners.

TWERES zal u echter alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties van geselecteerde partners voor direct-marketingdoeleinden via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon sturen als u expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.

U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal altijd wijzigen, door ons dit te laten weten via info@tweres.be.

3.3.      TWERES verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen op eigen initiatief van TWERES worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gerechtvaardigde verdenkingen zijn van een onwettige handeling of misdaad die door u is gepleegd door uw registratie bij of gebruik van de website, webwinkels, onze sociale-mediakanalen of andere communicatie met ons. Van tijd tot tijd kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties.

3.4.      TWERES kan worden verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen en door te geven aan de financiële instelling of de betalingsdienstaanbieder om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.     Wanneer wij online betaalsystemen aanbieden om te betalen in onze webwinkels, kan onze betalingsdienstaanbieder of financiële instelling persoonsgegevens nodig hebben om wettelijk verplichte controles uit te voeren. Daarom moeten wij dergelijke gegevens verzamelen en doorgeven aan de betalingsdienstaanbieder of financiële instelling.

3.5.      TWERES verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat wij onze website, webwinkels, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.        Deze bepaling spreekt voor zich.

3.6.      TWERES kan uw persoonsgegevens verwerken voor het behoud van de legitieme belangen van TWERES, haar partners of een derde partij indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website, Webshop, Sociale Mediakanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, Webshop, Sociale Mediakanalen of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de Website, Webshop, Sociale Mediakanalen of andere communicatiekanalen of een van de onderliggende systemen van TWERES of haar onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal.         Hier behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verwerken als u onze Website, Webshop, Sociale Mediakanalen of andere communicatiekanalen gebruikt op een manier die TWERES of iemand anders kan schaden of die illegaal is.

4. WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1.      Voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de in dit Privacybeleid beschreven voorwaarden is TWERES als verantwoordelijke voor de verwerking een ledenorganisatie en heeft zij als zodanig een rechtmatig belang bij de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben en die nodig zijn voor het beheer van uw lidmaatschap.

4.2.      De verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op de uitvoering van een bestelling die u via onze Webshop heeft geplaatst, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TWERES.   Wanneer u informatie aanvraagt of wanneer u iets koopt (bijv. lidmaatschap van TWERES)  via de Webshop, moeten persoonsgegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat wij onze overeenkomst met u kunnen nakomen.

4.3.      De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.3 en 3.4 genoemde doeleinden is noodzakelijk om TWERES in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen na te komen.

4.4.      De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.2, 3.5 en 3.6 beschreven doeleinden is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van TWERES:

1.     voortdurende verbetering van de website, webwinkels, sociale-mediakanalen, producten en diensten van TWERES om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring heeft;

2.     het veiligstellen van onze Website, Webwinkel, Sociale Mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;

3.     marketing en promotie van onze producten, diensten, merken een over het algemeen succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

5. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1.      TWERES stuurt uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Mediakanalen, uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de sociale media providers zoals Facebook, Twitter, e.a. Als u iets koopt via onze Webshop, kan het zijn dat een financiële instelling of betaaldienstverlener uw persoonlijke gegevens ook ontvangt om hun diensten te leveren.

5.2.      TWERES vertrouwt op externe verwerkers om u de website en de webshop ter beschikking te stellen en om uw persoonlijke gegevens voor ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen in opdracht van TWERES verwerken. TWERES garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

6. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

6.1.      TWERES verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EER. Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet naar landen buiten de EER.

6.2.      TWERES kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal TWERES ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving.         Wij kunnen uw gegevens anonimiseren of combineren met gegevens van anderen, waardoor het onmogelijk is om u te identificeren. Dergelijke anonieme of geaggregeerde informatie kan dus ook worden doorgegeven aan landen buiten de EER.

7. KWALITEITSGARANTIES

7.1.      TWERES doet haar uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in artikel 3 genoemde doeleinden te realiseren. Wij zullen niet meer persoonlijke gegevens over u verwerken dan nodig is voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld.

7.2.      Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de duur die nodig is om de in artikel 3 vermelde doeleinden te realiseren. TWERES zal uw gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in artikel 3 worden opgesomd, tenzij er sprake is van:

1.     een hoger belang van TWERES, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of enige andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;

2.     een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat TWERES verhindert om de identificatie ervan ongedaan te maken.

7.3.      TWERES zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsook tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

7.4.      Toegang door personeel van TWERES of haar externe verwerkers is alleen mogelijk op basis van “need-to-know” en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.  Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te bewaren.

7.4.      Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties van derden via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen door contact met ons op te nemen via info@tweres.be.

8. UW RECHTEN

8.1.      U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door TWERES met betrekking tot u worden verwerkt. TWERES behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend wegens overlast of schade voor TWERES.

8.2.      U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

8.3.      U heeft het recht uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Intrekking van uw toestemming betekent echter niet noodzakelijk dat wij alle persoonsgegevens met betrekking tot u zullen wissen. Verdere bewaring van bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, kan nodig en gerechtvaardigd zijn op grond van andere redenen.

8.4.      U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 genoemde doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door TWERES zal worden beoordeeld:

1.     zwaarwegende belangen van TWERES, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of enige andere derde partij;

2.     wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke schrapping.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat TWERES de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

8.5.      U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er in verband met zijn bijzondere omstandigheden ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

8.6.      U hebt het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen.

8.7.      Indien u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@tweres.be. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen wordt niet beschouwd als een toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden, en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan TWERES u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

TWERES zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van deze aanvraag. Indien de aanvraag geldig blijkt te zijn, zal TWERES deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag honoreren.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TWERES, kunt u altijd contact opnemen met TWERES via het in dit artikel 8.7 vermelde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van TWERES, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op https://www.dataprotectionauthority.be/citizen