STATUTEN

Naam

Art. 1. De vereniging draagt de naam “Tweedeverblijvers/Résidents secondaires”. De naam kan worden afgekort tot “TWERES”

Zetel en taalgebruik

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vereniging heeft een website tweres.be.

Het e-mailadres van de vereniging is info@tweres.be.

De vereniging is tweetalig en streeft ernaar alle communicatie naar de leden en het publiek zowel in het Nederlands als in het Frans te verrichten. Indien haalbaar en waar relevant kan ook in het Duits en/of Engels gecommuniceerd worden.

Doelstellingen en voorwerp

Art. 3. § 1.- De vereniging heeft tot doel eigenaars-bewoners van tweede verblijven in België en de Belgische eigenaars van tweede verblijven in het buitenland te groeperen met het oog op de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen en als groepering positief bij te dragen tot het samenleven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Deze algemene doelstelling zal worden nagestreefd door o.m.:

–       Eigenaars-bewoners van tweede verblijven uit alle regio’s en alle categorieën van de bevolking te verenigen in een sfeer van onderlinge hulp, respect, verbondenheid en tolerantie;

–       Als gesprekspartner op te treden ten aanzien van de gemeenten, de provincies en de regionale en federale overheden over aangelegenheden die de eigenaars-bewoners van tweede verblijven in België of in het buitenland aanbelangen;

–       Initiatieven te ontwikkelen die het aangenaam en vreedzaam samenleven tussen eigenaars-bewoners van tweede verblijven en vaste bewoners op lokaal vlak positief en op een constructieve wijze kunnen beïnvloeden;

–       Een correct en genuanceerd beeld over de identiteit en diversiteit van de groep van eigenaars-bewoners van tweede verblijven in de publieke opinie te bevorderen;

–       Aan de collectiviteit van eigenaars-bewoners van tweede verblijven in België en van Belgische eigenaars-bewoners van tweede verblijven in het buitenland relevante informatie te bezorgen en advies te verstrekken over zaken die voor deze eigenaars-bewoners van belang zijn;

–       Collectieve belangen en rechten van eigenaars-bewoners van tweede verblijven, waar nodig en gerechtvaardigd, rekening houdend met het algemeen belang, te verdedigen en daarvoor de vereiste middelen samen te brengen.

§ 2.- De vereniging is onafhankelijk en  staat open voor leden en toegetreden leden met verschillende politieke, ideologische en religieuze overtuigingen en van diverse nationale herkomst of culturele achtergrond. Ze verwacht van haar leden en toegetreden leden respect, begrip en tolerantie voor  elkaars opvattingen, cultuur en levenswijze.

De vereniging mag alle activiteiten organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doelstelling te maken hebben.

–  De vereniging is bevoegd om handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in de eerste paragraaf en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan voor de bevordering van haar doelstellingen samenwerkingen aangaan met andere entiteiten.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

§ 3.- De vereniging kan lokale, regionale  of nationale afgevaardigden aanstellen die, na goedkeuring van het bestuursorgaan van de vereniging, op lokaal niveau binnen het hun toegewezen gebied activiteiten kunnen ontwikkelen die de realisatie van de doelstelling van de vereniging bevorderen.

Duur

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Leden

Art. 5. De vereniging zal minstens drie leden tellen.

De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. Onder de termen “lid” en “leden” zonder toevoeging van het adjectief “toegetreden” wordt in deze statuten “effectief lid” en “effectieve leden” verstaan, in de zin van het WVV.

De leden van het bestuursorgaan zijn tevens leden van de vereniging.

Lid van de vereniging kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon worden die zich bereid heeft verklaard om een actieve rol in de vereniging op te nemen of  op andere manier steun verleent aan de vereniging, en die door het bestuursorgaan als zodanig wordt toegelaten.

Toegetreden leden zijn leden die, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage, uitgenodigd worden om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging, gebruik maken van diensten geleverd door de vereniging,  informatie via nieuwsbrieven of andere kanalen ontvangen die door de vereniging worden uitgegeven en die genieten van andere diensten en voordelen die de vereniging voor haar toegetreden leden levert of bedingt.

Als toegetreden lid kan aanvaard worden, iedereen die de doelstellingen en waarden zoals omschreven in artikel 3, § 1 van deze statuten onderschrijft en de jaarlijkse bijdrage vastgesteld door het bestuursorgaan heeft betaald.

Toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden om de algemene vergadering bij te wonen maar hebben geen stemrecht.

Art. 6. De door de toegetreden leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage zal maximum honderdvijftig euro bedragen.

Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de door de toegetreden leden verschuldigde bijdrage vast.

Art. 7. Elk lid  kan te allen tijde, mits hij er één maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden,

Tot uitsluiting van een lid  kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met twee derde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

Het toegetreden lid  dat niet ingaat op de uitnodiging om de jaarlijkse bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.

Het lidmaatschap van leden en toegetreden leden eindigt van rechtswege ingeval het lid of toegetreden lid overlijdt, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld.

Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald is in artikel 9:12 van het WVV en latere wetswijzigingen, met name voor:

1.     het wijzigen van de statuten;

2.     het benoemen en afzetten van de bestuurders;

3.     het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging indien dit van toepassing is;

4.     het kwijten aan de bestuurders en de commissarissen;

5.     het goedkeuren van de begroting en van de rekening;

6.     het ontbinden van de vereniging;

7.     het uitsluiten van een lid;

8.     het omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

9.     een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;

10. andere beslissingen die ingevolge de wet of deze statuten door de algemene vergadering kunnen of moeten genomen worden.

Ieder lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het correlerend

stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

Art. 9. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald, zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld volgens de artikelen 9:13 tot en met 9:21 van het WVV.

Het bijeenroepen van de algemene vergadering gebeurt steeds op initiatief van het bestuursorgaan. Alle leden worden via e-mail opgeroepen ten minste vijftien dagen vóór de vergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op initiatief van het bestuursorgaan of op initiatief van tenminste één vijfde van de leden van de vereniging.

De schriftelijke oproeping tot deelname aan buitengewone algemene vergaderingen gebeurt,  per e-mail, met vermelding van de agenda.

Art. 10. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de secretaris, of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De agenda wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen bij unanieme goedkeuring door de aanwezige leden of vertegenwoordigde op een algemene vergadering.

Art. 11. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register.

De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende derden per e-mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

Bestuur

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een minimum van drie bestuurders, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders worden benoemd voor twee jaar en hun mandaat is hernieuwbaar. Hun opdracht eindigt van rechtswege wanneer hun mandaat niet wordt hernieuwd en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap.

De bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving via e-mail aan de voorzitter of aan de secretaris van de vereniging.

Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts bestuurder tot dat mandaat verstreken is. Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het verstrijken ervan het initiatief nemen om de algemene vergadering te laten bijeenroepen om nieuwe bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke blijven, zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te vervullen tot in hun vervanging is voorzien, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die door hun verzuim mocht zijn veroorzaakt.

Het bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.

Art. 14. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de secretaris die alleen kan handelen voor de waarneming van het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken, enzovoort.

Het bestuursorgaan kan delen van zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer bestuurders.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt zoals omschreven in de artikelen 2:56 tot en met 2:58 WVV.

Art. 15. Elk lid kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen volgens de voorwaarden opgesteld door het bestuursorgaan.

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de handtekeningen van twee bestuurders samen.

Art. 16. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de secretaris per e-mail, met vermelding van de agenda.

Het bestuursorgaan is een college. Het kan een intern reglement uitvaardigen zoals bepaald in artikel 2:59 WVV.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens afwezigheid, door de secretaris. Indien noch de voorzitter, noch de secretaris aanwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbij horend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan één volmacht.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend de secretaris van de desbetreffende vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden ondertekend door de secretaris van het bestuursorgaan.

Begrotingen en rekeningen

Art. 17. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar sluit het bestuursorgaan de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op. Deze rekeningen en de begroting worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen van het WVV en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Ontbinding en vereffening

Art. 18. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

Art. 19. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft. Zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het in artikel 3, § 1 van deze statuten omschreven doel het meest nabij komt.

Art. 20. De te volgen procedure bij ontbinding of vereffening van de vereniging wordt geregeld in de artikelen 2:109 tot 2:149 WVV.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 10 juli 2020 tot 31 december 2021.

Aldus goedgekeurd op 14 december 2021 in twee exemplaren die beide bewaard worden op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan een afschrift wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brugge, afdeling Oostende.