Hoever staat het nu met onze bezwaarprocedures tegen de belasting op wooneenheden zonder domicilie in De Panne?

Eigenaars die reeds in 2020 via TWERES een bezwaarprocedure hebben ingeleid tegen de gemeentebelasting in De Panne, vragen zich af hoever het nu staat met die procedures. Daarom vatten we hier even de stand van zaken  samen.

Eerst en vooral heeft het gemeentebestuur de gewoonte om lang te talmen vooraleer ze de beslissing over de verwerping van het bezwaarschrift meedelen. Voor velen kwam die beslissing er pas eind 2021. Daartegen werd door onze advocaten tijdig beroep ingesteld bij de fiscale rechtbank in Brugge. De eerste uitspraken daarover zijn geveld vanaf het midden van 2023 en die uitspraken waren nagenoeg allemaal (op enkele uitzonderingen na wegens vervanging van de gewoonlijk zetelende rechter door een collega magistraat) in het nadeel van de belastingplichtige.

Sinds begin 2024 zijn de vonnissen die over aanslagjaar 2020 worden geveld, echter nu in het nadeel van de gemeente. Dezelfde rechter, die tot nu toe steeds de bezwaren van de eigenaars van tweede verblijven afwees, oordeelt nu dat het belastingreglement van De Panne dat momenteel, sinds 1 januari 2020 wordt toegepast, onwettig is. De zeer bondige vonnissen luiden nu als volgt: “Het Hof van Beroep van Gent heeft in een arrest van 24 december 2019 geoordeeld dat het vorige belastingreglement (2016-2019) in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod omdat er geen redelijke verantwoording was voor het verschil in behandeling van eigenaars van een wooneenheid zonder domiciliëring en de eigenaar van een wooneenheid waarop een inschrijving in het bevolking- of vreemdelingenregister werd genomen. De rechtbank sluit zich bij deze zienswijze aan. De motivering in het huidige belastingreglement  voor de periode 2020-2025 is namelijk niet wezenlijk veranderd (nl. forfaitaire weeldebelasting, frequentie van huisvuilomhalingen, kosten van verhoogd politietoezicht, kosten voor aanpassingen gemeentelijke voorzieningen en diensten, bescherming van de lokale woningmarkt, bevordering van residentieel wonen en financiering van de sociale woningbouw).”

De rechter in eerste aanleg in Brugge is dus blijkbaar van opinie veranderd en geeft  sinds begin 2024 de tweedeverblijvers gelijk. De gemeente De Panne heeft al beslist om tegen die vonnissen in beroep te gaan.

Het Hof van Beroep in Gent heeft nu aan de advocaten van beide partijen gevraagd om alle dossiers (meer dan honderd) over het aanslagjaar 2020 te bundelen. Er zou dan in één zitting over één voorbeelddossier worden gepleit en het oordeel van het hof wordt dan toegepast op alle andere dossiers over het aanslagjaar 2020. Momenteel overleggen de advocaten van beide partijen welk dossier als voorbeelddossier zal worden gepleit: een dossier waarin de rechtbank in eerste aanleg de gemeente gelijk gaf of een dossier waarin diezelfde rechtbank zich in het voordeel van de tweedeverblijvers heeft uitgesproken?

De zitting van het hof van beroep over alle dossiers betreffende aanslagjaar 2020 zou dan kunnen plaatsvinden in het voorjaar van 2025.

Voor de bezwaarprocedures tegen de aanslag van 2021 of later liggen de zaken helemaal anders. De meerderheid van de dossiers over aanslagjaar 2021 worden in dit najaar en in voorjaar 2025 in eerste aanleg gepleit. Wij verwachten dat de rechter in eerste aanleg zijn nieuwe rechtspraak, in het voordeel van de belastingplichtige, zal handhaven. Dat zou betekenen dat de tweedeverblijvers al in eerste aanleg gelijk halen en de gemeente zal moeten beslissen of ze daartegen in beroep zal gaan. Over de houding die de gemeente dan zal aannemen, kunnen we enkel speculeren. Ondertussen worden namelijk ook in De Panne op 13 oktober gemeenteraadsverkiezingen gehouden …