Geen enkele minister acht zich bevoegd om de petitie van TWERES in ontvangst te nemen

Twee weken geleden lanceerde de belangenvereniging van tweedeverblijvers “TWERES” een petitie onder de titel “noodzakelijke reis naar woning in het buitenland = essentiële reis”. De vereniging wordt nog dagelijks overstelpt door eigenaars van een woning in het buitenland die bericthen ontvangen van buren of politie over stormschade, inbraken of zelfs inname van hun woonst door krakers.  De eigenaars begrijpen niet waarom ze zich niet ter plaatse mogen begeven om de schade aan hun eigendom vast te stellen en verder onheil te voorkomen. Niemand kan hen uitleggen wat dit verbod om van hun eerste naar hun tweede woning in het buitenland te rijden, met de bestrijding van het coronavirus te maken heeft. Bij gebrek aan die motivering, interpreteren ze de sluiting van de landsgrenzen dan ook als een zuiver repressieve maatregel. Ze stellen zich ook terecht vragen over de logica van de huidige lijst van “essentiële reizen” die bijvoorbeeld wel een verhuizing, het zorg dragen voor dieren of het laten herstellen van een voertuig bevat. Volgens TWERES komt het totaal gebrek aan uitleg en rechtvaardiging daarover het beoogde draagvlak voor de naleving van alle andere coronamaatregelen zeker niet ten goede.

De ondertekenaars van de petitie, die uiteindelijk 4768 geldige handtekeningen opleverde, vragen om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de tweede bijlage van het toepasselijke ministerieel besluit van 21 maart 2021.

Oorspronkelijk was het de  bedoeling van de initiatiefnemers om de petitie vorige vrijdag 19 maart af te geven op het kabinet van Premier De Croo. Woensdag 17 maart deelde het kabinet de vereniging echter mee dat ze de petitie diende af te geven aan het kabinet van de bevoegde minister, namelijk Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Minister Verlinden was echter van oordeel dat de vertegenwoordigers van TWERES toch de petitie  aan Premier De Croo moesten overhandigen vermits de Premier tenslotte voorzitter is van het Overlegcomité dat hierover moet beslissen. Ook werd toegevoegd dat in deze zaken het advies van de experts in de GEMS (“‘Groep van experts voor ­management­strategie van ­Covid-19”) wordt gevolgd.

TWERES heeft daarop opnieuw het kabinet van Premier De Croo gecontacteerd maar het verzoek om de petitie te overhandigen nu ook gericht aan het kabinet van de Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Van geen van beide kabinetten kwam echter een antwoord, ook niet na herhaald aandringen.

Omdat de bevoegde ministers verwijzen naar het advies van de experts in de GEMS heeft TWERES de vraag voor een correctie van de lijst van “essentiële reizen” ook voorgelegd aan alle leden van dit adviescomité. Slechts van twee experts kwam een antwoord. Een expert schreef dat hij het standpunt begrijpt en dat hij de vraag doorstuurt naar het coronacommissariaat. Een tweede expert antwoordde dat hij het niet fair vindt dat de politici zich achter de experts verschuilen, maar beloofde tegelijk de vraag aan de GEMS te zullen voorleggen.

Omdat niemand haar petitie in ontvangst wil nemen, zal TWERES de lijst van handtekeningen nu opsturen aan alle leden van het Overlegcomité. Tegelijk wordt nog steeds gehoopt dat de verantwoordelijke ministers in de eerstvolgende dagen de gevraagde correctie aan de lijst van “essentiële reizen” zullen doorvoeren.

TWERES dringt nogmaals aan om voor noodgevallen naar woning in het buitenland te kunnen gaan

TWERES dringt nogmaals bij de verantwoordelijke ministers aan om begrip te vragen voor mensen die naar hun woning in het buitenland willen voor dringend onderhoud of herstellingen. De vereniging lanceerde in het begin van deze week via haar website reeds een petitie om die noodzakelijke verplaatsingen  toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen waarvoor het huidige reisverbod niet geldt. Die petitie werd in enkele dagen tijd al door bijna vijfduizend eigenaars ondertekend. Ze loopt nog tot het einde van de komende week en zal vrijdag 20 maart op het kabinet van Premier De Croo worden afgegeven. De vereniging rekent erop dat tot dan nog veel meer eigenaars de petitie zullen steunen. Ook drukt TWERES haar ongenoegen uit over de weigering van de Raad van State om via een spoedprocedure te oordelen over het verzoek van vier eigenaars die om dringende redenen naar hun woning in het buitenland wilden.

TWERES vraagt met aandrang begrip voor haar stelling dat noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland om er dringende herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren, als “essentiële reizen” gekwalificeerd moeten worden. De vereniging beklemtoont dat ze niet mee wil duwen aan het volledig openbreken van de reisbeperkingen en beschouwt haar eis ook niet als één van de vele vragen naar versoepeling van de coronamaatregelen. Het gaat haar eerder om een correctie van de lijst van “essentiële reizen” waarvoor het strikte reisverbod niet geldt, met de bedoeling om in die lijst meer billijkheid en evenwicht te verkrijgen. Dringend onderhoud om verdere schade aan woningen te voorkomen, is, volgens haar, even essentieel als het zorg dragen voor dieren of het laten herstellen van voertuigen.

“We hopen dat de verantwoordelijke politici eindelijk begrijpen hoe klein het besmettingsrisico is wanneer iemand met de auto van zijn of haar domicilie naar een woning in het buitenland rijdt en daarbij nauwelijks in contact komt met derden”, verklaart Nicole, die de activiteiten van TWERES coördineert. “Omdat we constant over één kam worden geschoren met andere vragen naar “versoepelingen” hebben we besloten opnieuw aandacht te vragen voor onze vraag. Hopelijk groeit het begrip bij de overheden  hoe het voelt om voor lange tijd een woning in het buitenland onbeheerd te moeten achterlaten.”

“Wij vragen ook aandacht voor het probleem van mensen van wie een boot aan de andere kant van de Belgische grens is aangemeerd. Bij onze vereniging komen veel berichten binnen van eigenaars wiens boot aan het Veerse meer of elders in het buitenland ligt. Zij maken zich zorgen over hoe ze hun boot na zoveel maanden gaan terugvinden.  Beleidsmakers moeten toch ook aanvoelen  dat een boot regelmatig onderhoud vergt en niet gedurende vele maanden zonder schaderisico in een buitenlandse haven kan blijven liggen”, licht de TWERES coördinator nog toe.

De vereniging richtte eerder ook al samen met vier eigenaars een verzoekschrift tot de Raad van State maar dat werd verworpen wegens gebrek aan uiterst dringende noodzaak. “Nu men ook daar weigert om zelfs maar naar onze argumenten te luisteren, kunnen we ons enkel nog tot de Koning richten”, zucht Nicole. Zij verwijst daarbij naar de opinie die grondwetspecialist, professor Hendrik Vuye enkele dagen geleden in het weekblad Knack publiceerde. In die opinie verwijst ook hij naar het arrest over het verzoek van de tweedeverblijvers. “Dit zijn geen vakantiegangers, maar eigenaars die hun eigendom willen bezoeken, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of om het klaar te maken om het later op het jaar te verhuren. Hier komen twee fundamentele rechten in het gedrang: het eigendomsrecht en het recht op vrij verkeer van personen. Maar de Raad van State verwerpt de vordering telkenmale: er is geen hoogdringendheid of er is geen ernstige en onherstelbare schade. Door de voorwaarden van de vordering tot schorsing zo radicaal te interpreteren, is de Raad van State een grote afwezige tijdens de corona-crisis”. En verder: “Intussen kunnen ministers peroreren dat de Raad van State hen gelijk geeft. Dit is niet zo, de Raad heeft gewoon geen toetsing doorgevoerd”.

TWERES lanceert petitie om noodzakelijke reis van eigenaars naar hun tweede woonst aan de lijst van essentiële reizen toe te voegen

Met een petitie op haar website mobiliseert de belangenvereniging TWERES de eigenaars van tweede verblijven in het buitenland opnieuw om te ageren tegen het verbod om naar hun eigendom te gaan. De vereniging zegt te worden overstelpt met boze reacties van mensen die niet begrijpen waarom ze tot 19 april, of misschien nog langer, moeten wachten om met hun auto de grens over te steken en naar hun tweede woonst te rijden. Zij maken zich vooral zorgen omdat ze hun eigendom drie maanden lang onbeheerd moeten laten en zelfs geen dringende maatregelen kunnen treffen om, bijvoorbeeld, vorstschade, diefstal of andere onherroepelijke schade te voorkomen. De vereniging verzamelt nu handtekeningen rond de eis om “noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken”, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit.

Het overlegcomité van de federale en gewestregeringen heeft op 6 maart het verbod op niet-essentiële reizen van en naar het Belgisch grondgebied verlengd tot 18 april. De lijst van “essentiële reizen” blijft ongewijzigd. Reizen van en naar België blijven dus toegelaten voor o.m. professionele redenen, dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, e.a. maar ook om zorg te dragen voor dieren, reizen in het kader van een verhuizing of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Via een verzoekschrift bij Raad van State heeft de vzw TWERES samen met vier eigenaars van tweede verblijven in het buitenland geprobeerd om de bestaande formulering van het verbod op niet-essentiële reizen aan te vechten. De Raad weigerde in haar arrest van 2 maart zich over de vraag van de eigenaars uit te spreken omdat het uiterst dringend karakter ervan onvoldoende werd aangetoond.

“Onze leden leggen zich hierbij niet zomaar neer”, zeggen de bestuurders van TWERES. “Ze begrijpen dat de verantwoordelijke ministers de reizen van en naar ons land zoveel mogelijk willen beperken zolang de controlemogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Wat hen vooral tegen de borst stoot, is de willekeurige lijst van welke reizen in het ministerieel besluit als “essentieel” worden gekwalificeerd. Dringende werken aan een woning zijn vaak even dringend en vergen evenzeer een bezoek ter plaatse als het zorg dragen voor dieren of herstellingen aan een voertuig.”

TWERES argumenteert bovendien: “Er wordt met die lijst ook geen afweging gemaakt die rekening houdt met besmettingsrisico’s. Er bestaat enorm veel onbegrip over het feit dat men een eigenaar verbiedt om thuis vanuit zijn garage met de auto  naar zijn stacaravan in Zeeland of zijn huisje in een afgelegen dorp in de Dordogne te rijden. Nog minder begrip bestaat er voor het feit dat dit verbod blijft gelden, zelfs indien daar dringende werken uitgevoerd moeten worden. Ook het feit dat de datum voor de versoepeling van het reisverbod eerst in het vooruitzicht wordt gesteld maar dan weer wordt uitgesteld, veroorzaakt wrevel en frustratie.”

Met alle eigenaars van een tweede woonst in het buitenland die deze petitie ondertekenen, vraagt TWERES nu de bevoegde ministers om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals laatst gewijzigd bij MB van 7 maart 2021).