Hof van beroep te Gent wijzigt haar standpunt over tweedeverblijfbelasting in Koksijde: de belasting wordt in strijd met het gelijkheidsbeginsel bevonden

Op 6 februari 2024 heeft het Hof  van beroep haar arrest geveld in een procedure gevoerd door een echtpaar tweedeverblijvers dat in april 2022 uitzonderlijk in eerste instantie in het gelijk werd gesteld. Vrijwel altijd worden tweedeverblijvers in deze procedures namelijk door de rechter in eerste aanleg te Brugge in het ongelijk gesteld. De rechter die normaliter zetelt in deze zaken, was echter die keer afwezig en vervangen door een collega. Die laatste velde een vonnis waarin de gemeentebelasting onwettelijk werd bevonden. Koksijde was daartegen in beroep gedaan en heeft nu in deze zaak ongelijk gekregen.

Het Hof oordeelt nu dat het belastingreglement op tweede verblijven van Koksijde  in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het uitgangspunt van het hof in zijn arresten van 31 oktober  en van 21 november 2023) wordt op overtuigende wijze weerlegd door de stukken neergelegd door de tweedeverblijvers in het geding. Het hof komt hiermee dan ook terug op deze arresten, waarin de gemeente Koksijde in het gelijk werd gesteld.  Nieuwe argumenten, aangebracht door de tweedeverblijvers (die in deze zaak optraden zonder bijstand van een advocaat), hebben het Hof ertoe gebracht haar standpunt te herzien.

Het Hof van beroep oordeelt nu dat de verantwoording die de gemeente Koksijde hanteert in het belastingreglement, m.n. de bescherming van het residentieel wonen in de gemeente, de verhoging van de permanente bewoning en het aantrekken van meer inwoners, niet redelijkerwijze aanneembaar is. Volgens het  Hof is deze verantwoording van de gemeente  geen reden om de vaste inwoners en de tweedeverblijvers als niet vergelijkbaar te beschouwen en een verdere toetsing aan het gelijkheidsbeginsel uit te sluiten. Het Hof oordeelt daarom dat deze verantwoording het invoeren van een verschillend fiscaal stelsel tussen vaste inwoners die kunnen genieten van het 0%-tarief van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, enerzijds, en tweedeverblijvers die onderworpen zijn aan de tweedeverblijftaks, anderzijds, niet objectief kan verantwoorden.

In het arrest van 6 februari 2024 staat verder dat de doelstelling van de gemeente om in een compensatie te voorzien voor de investeringen die de gemeente, gelet op de prijsdruk op de woonmarkt veroorzaakt door de instroom van tweedeverblijvers en het feit dat er nauwelijks woongelegenheden beschikbaar zijn voor de woninghuurmarkt, moet doen in sociale en betaalbare woningen geen afdoende verantwoording is om de belasting enkel ten laste te leggen van de eigenaars van tweede verblijven .

Evenmin kan, aldus het Hof van beroep,  het argument dat de belasting verantwoord is als een forfaitaire weeldebelasting op het gebruik van een luxegoed als overtuigend worden beschouwd.

In arrest leest men, tenslotte ook nog: “De tweedeverblijvers worden in concreto gediscrimineerd. Zij vallen immers onder het toepassingsgebied van het belastingreglement daar waar personen die zich, gelet op het eigenlijke doel van de belasting, in een gelijke situatie bevinden in feite niet aan een dergelijke belasting onderworpen zijn”.

 

Verslag van het overleg van de vzw TWERES met de burgemeester van Koksijde

Op 17 februari 2021, vond op initiatief van de vzw TWERES – de vereniging  die opkomt voor de belangen van tweedeverblijvers – een digitale vergadering plaats van een vertegenwoordiging van het Bestuur van TWERES met  burgemeester Vanden Bussche van Koksijde en enkele collega’s.

Dit overleg kadert in de missie van de vzw TWERES om de nodige contacten tot stand te brengen met lokale overheden o.m. met kustburgemeesters om aangelegenheden te bespreken die niet-permanente inwoners aanbelangen, en op een constructieve wijze samen te werken, inclusief met de lokale gemeenschap.

Het doel van TWERES, met deze virtuele vergadering, was vooral om met de burgemeester en zijn collega´s, tot een gedeelde visie te komen over de situatie van tweedeverblijvers in Koksijde.  Daarbij is  de vaststelling van belang dat de tweedeverblijvers een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap leveren op sociaal, economisch en fiscaal vlak (ze vertegenwoordigen 56% van wooneenheden in Koksijde, en dragen door de tweedeverblijftaks bij tot 68,2 % van alle door de Gemeente geheven belastingen). TWERES is daarom van mening dat de groep van tweedeverblijvers in Koksijde een erkende gesprekspartner moet zijn van het gemeentebestuur.   Op termijn zou, volgens de VZW, een of andere vorm van gestructureerd overleg moeten gecreëerd worden.  Die moet ertoe leiden dat de groep van tweedeverblijvers een stem krijgt in de gemeente.

Tijdens de vergadering heeft TWERES  de belangrijkste aandachtspunten van de vereniging toegelicht.

TWERES had vooraf duidelijk gemaakt dat van haar kant de belasting op tweede verblijven [1]  geen agendapunt zou zijn, gelet op de lopende administratieve en gerechtelijke procedures. Snel bleek echter in de vergadering dat de burgemeester en zijn collega´s de activiteiten van TWERES op dit domein als „vijandelijke initiatieven“ beschouwen. Dat belemmert, volgens hen, een constructieve dialoog.

De delegatie van TWERES had het gevoel dat de burgermeester de vzw TWERES gelijkschakelt met de „politieke oppositie“ in zijn gemeente. Die  positionering ten opzichte van een vereniging – die rechtmatig opkomt voor de belangen van eigenaars met een tweede verblijf – bemoeilijkt een open gesprek.

TWERES voorzitter Marie-Anne Coninsx wijst erop, dat – ondanks dit moeilijke gesprek – niettemin als positief punt uit de bus is gekomen dat schepen Dorine Geersens aangeduid is als contactpersoon voor de groep van tweedeverblijvers. De voorzitter onderstreept nog dat het voor TWERES belangrijk blijft een goed permanent kanaal op te bouwen voor het bespreken van zaken van gemeenschappelijk belang. Ze erkent dat er nog wat werk op de plank ligt om daartoe te komen, maar blijft optimistisch en vol vertrouwen gezien het onmiskenbaar belang van een constructieve dialoog.


[1]  TWERES heeft sinds oktober 2020 een online loket geopend voor eigenaars die bezwaar wensen aan te tekenen tegen discriminerende belastingreglementen in vier kustgemeenten. Het initiatief van richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. Ondanks de rechterlijke uitspraken waarin de onwettigheid van de belasting is vastgesteld, versturen de betrokken gemeenten nog steeds aanslagbiljetten naar eigenaars van tweede verblijven op hun grondgebied. Zie  voor meer details: https://tweres.be/category/belastingen/

 

Gemeenteraad van Koksijde verwerpt voorstel over tweedeverblijvers

Een van de belangrijke doelstellingen van de vzw TWERES, bestaat erin een dialoog met het oog op een constructieve samenwerking met lokale autoriteiten tot stand te brengen.

TWERES was daarom zeer tevreden met de positieve reactie van de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe ten aanzien van onze belangenvereniging. Tijdens onze vergadering met hem op 18 september 2020 benadrukte hij: „Samen kunnen we veel meer bereiken“. De burgemeester ging akkoord met een inspraakformule op het niveau van de gemeente, en ondersteunt ons pilootproject om de samenwerking met de lokale  bevolking te optimaliseren.

Op initiatief van de burgemeester van Bredene, werd TWERES ook ter sprake gebracht  op de overlegvergadering van de kustburgemeesters in oktober 2020.  Op die vergadering werd overeengekomen dat een vertegenwoordiging van TWERES uitgenodigd zal worden op een volgend burgemeestersoverleg en de vereniging van tweedeverblijvers op die manier een forum te geven voor de voltallige vergadering van kustburgemeesters.

Op 14 december 2020, behandelde de Gemeenteraad van Koksijde – op initiatief van onafhankelijk gemeenteraadslid, mevrouw Wolter Hofmans – een agendapunt betreffende tweedeverblijvers, waarbij concreet gevraagd werd  om : “(1) een luisterend oor te hebben voor de stem van tweedeverblijvers met het oog op het opstarten van een constructieve samenwerking met het gemeentebestuur, en (2) een permanente werkgroep op te richten tussen de tweede verblijvers en het gemeentebestuur.

Beide voorstellen werden helaas verworpen. Een video-opname van de – virtuele – gemeenteraad staat op de website van de gemeente Koksijde (zie onder punt 21).  Het verslag van de vergadering kan men eveneens op de gemeentelijke website vinden.

TWERES zal dit actief opvolgen en wil dit verder bespreken met de lokale autoriteiten in Koksijde. Daarom heeft voorzitter  Marie-Anne Coninsx een brief gestuurd naan de burgemeester, met kopie aan de schepenen en de gemeenteraadsleden van Koksijde, met een verzoek een vertegenwoordiging van TWERES te willen ontvangen in het nieuwe jaar 2021.

Gelezen op de RTL Info website (19 mei 2020): Een caravan aan de kust is de enige vrijetijdsbesteding voor Frédéric en zijn gezin, maar ze kunnen er niet van genieten: “een onrecht!”

Frédéric, zijn vrouw en hun twee zonen, 17 en 13 jaar oud, wonen in een flatgebouw in Charleroi. Sinds midden maart zorgt de familie ervoor dat ze de coronamaatregelen zorgvuldig respecteren: Frédéric’s echtgenote en haar zoon zijn astmatisch en willen zich ten koste van alles beschermen tegen het coronavirus. Maar zonder balkon, zonder tuin, zonder auto en zonder plaats om te wandelen in hun buurt… duurt de lock-down lang , heel lang. Maar wat Frédéric het meeste pijn doet, is dat ze al hun spaargeld gebruiken om hun caravan aan de kust te betalen. Dus elke dag stelt onze getuige zich voor hoe hij, zijn vrouw en hun kinderen de lock-down  in hun tweede thuis hadden kunnen doorbrengen: kleine tuin, wandelingen, fietstochten, frisse zeelucht …

Klik hier om het volledige artikel – in het Frans – te lezen

Linda heeft appartement aan zee, maar moet toch elke dag 400 kilometer rijden voor haar werk: “Gouverneur raadde aan om in hotel te overnachten”

Op 7 mei 2020 verscheen in een aantal Vlaamse kranten het volgende verhaal:

Niemand wil zo snel weer naar haar tweede verblijf aan de kust als Linda uit Maasmechelen. Zij rijdt nu elke dag 400 kilometer van en naar haar werk in Diksmuide.

Linda werkt sinds begin dit jaar in uitzendkantoor Absolute Jobs in Diksmuide. Ze huurt in Koksijde een appartementje maar haar domicilie is nog bij haar ouders in Maasmechelen. Toen de Veiligheidsraad besliste dat de bedrijven weer mochten openen, kreeg ook Linda van haar baas te horen dat ze op kantoor wordt verwacht.

“Dat leek me geen probleem”, vertelt Linda. Of toch: tweedeverblijvers zijn sinds de lockdown even niet welkom aan de kust.

“Ik mailde al met de gouverneur van West-Vlaanderen: of er geen uitzondering kan worden gemaakt voor mensen zoals ik die huren aan de kust omdat ze daar werken? Maar ik krijg geen toelating om in mijn appartement te slapen. Dus moet ik elke dag meer dan 400 kilometer rijden. Dat worden leuke ritten. Goed voor het milieu ook”, zucht Linda.

De gouverneur raadt Linda aan om in een hotel te overnachten. Die mogen immers openblijven voor gasten die een essentiële verplaatsing maken. Maar dat vindt Linda absurd. “Dan kom ik toch ook onder de mensen? Ik heb een perfect appartementje, alleen voor mezelf, waar ik zo al 600 euro per maand voor betaal. En dan zou ik een hotelkamer moeten betalen?”

Klik hier voor het volledig artikel (enkel voor abonnees van Het Nieuwsblad)