Eigenaars van stacaravans of chalets in kampeerverblijfparken zijn juridisch beschermd door het consumentenrecht maar verdienen bescherming zoals pachters

We hebben hier al herhaaldelijk gewezen op de zwakke rechtspositie van eigenaars van stacaravans of chalets tegenover de uitbater van hun campingterrein. Wie een seizoenplaats op de camping wil, moet vaak een contract ondertekenen dat zeer onevenwichtig is opgesteld in het voordeel van de campinguitbater. Het contract laat deze laatste toe om elk jaar de huur van de standplaats stop te zetten, de prijs ervan willekeurig te verhogen, eenzijdig te beslissen op welke data de camping gesloten wordt en wanneer de eigenaar van zijn of haar stacaravan/chalet gebruik mag maken, enzovoort.

Omdat de campingeigenaar de grond bezit waarop de stacaravan of chalet staat, kan hij min of meer doen wat hem zint. De laatste jaren worden veel eigenaars van stacaravans of chalets plots geconfronteerd met het bericht dat het campingterrein wordt verkocht aan een investeringsmaatschappij of vastgoedmakelaar en de huurders van de seizoenplaatsen op korte termijn moeten ophoepelen. Dat zorgt voor dramatische toestanden die volgens TWERES totaal onaanvaardbaar zijn. Eigenlijk verdienen de huurders van seizoenplaatsen een bescherming van de investering die ze in hun stacaravan of chalet hebben verricht. Die bescherming zou geïnspireerd moeten zijn op deze die pachters genieten ingevolgde de pachtwetgeving.

Momenteel zijn sommige bepalingen in de seizoencontracten hoogstens  in strijd met het Wetboek voor Economisch Recht (WER). De reden is dat huurders van standplaatsen in campings beroep kunnen doen op de bepalingen van het consumentenrecht. Het consumentenrecht is van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten tussen een onderneming en consument. Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht definieert een consument als “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.

Vermits vrijwel alle huurders van standplaatsen voor een stacaravan of chalet natuurlijke personen zijn (dus het contract sluiten als privé persoon en niet, bijvoorbeeld, via een vennootschap) en de huur niets te maken heeft men hun beroepsactiviteit, zijn ze dus “consumenten”. Deze consumenten sluiten een overeenkomst met een “onderneming”. De meeste campings worden namelijk uitgebaat door vennootschappen of door zelfstandigen voor wie dit een beroepsactiviteit is.

Boek VI van het WER verbiedt het invoegen van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen en consumenten. Dergelijke contractuele clausules zijn nietig. De overeenkomst zelf zal geldig blijven als ze kan blijven voortbestaan zonder deze clausules.

Een onrechtmatig beding is een contractuele bepaling of een voorwaarde die, alleen of in samenhang met andere clausules, een kennelijk onevenwicht schept in het nadeel van de consument (Art. I.8,22° WER).  Bepaalde clausules worden door de wet automatisch als onrechtmatig beschouwd, zoals bijvoorbeeld: “de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen” (zie Art. VI.91/5,1° WER).

Omdat huurders van een standplaats voor stacaravans in een camping onder de bescherming vallen van het consumentenrecht, kunnen ze met klachten terecht bij het meldpunt van de Federale Overheidsdienst Economie (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom). Bovendien kunnen ze ook een beroep doen op de consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl).

Veel eigenaars van stacaravans of chalets zullen echter aarzelen om tegen de uitbater van hun camping een klacht in te dienen. Zij riskeren namelijk hun standplaats voor het volgende seizoen te verliezen en daarom leggen ze zich meestal neer bij elke maatregel van de campinguitbater, ook al zijn ze daarover zeer ontevreden.

De enig mogelijke weg om sterker te staan, bestaat erin zich te verenigen in een lobbygroep die kan ijveren voor een betere wettelijke bescherming van eigenaars van stacaravans of chalets in vakantieparken of kampeerverblijfplaatsen. TWERES is een vereniging die onder meer met dat doel is opgericht. Het is een vereniging van alle tweedeverblijvers ongeacht of dat tweede verblijf een villa, een appartement of een stacaravan op een camping is. Men kan lid worden van TWERES  via deze websitepagina https://tweres.be/lid-worden/).