Geen enkele minister acht zich bevoegd om de petitie van TWERES in ontvangst te nemen

Twee weken geleden lanceerde de belangenvereniging van tweedeverblijvers “TWERES” een petitie onder de titel “noodzakelijke reis naar woning in het buitenland = essentiële reis”. De vereniging wordt nog dagelijks overstelpt door eigenaars van een woning in het buitenland die bericthen ontvangen van buren of politie over stormschade, inbraken of zelfs inname van hun woonst door krakers.  De eigenaars begrijpen niet waarom ze zich niet ter plaatse mogen begeven om de schade aan hun eigendom vast te stellen en verder onheil te voorkomen. Niemand kan hen uitleggen wat dit verbod om van hun eerste naar hun tweede woning in het buitenland te rijden, met de bestrijding van het coronavirus te maken heeft. Bij gebrek aan die motivering, interpreteren ze de sluiting van de landsgrenzen dan ook als een zuiver repressieve maatregel. Ze stellen zich ook terecht vragen over de logica van de huidige lijst van “essentiële reizen” die bijvoorbeeld wel een verhuizing, het zorg dragen voor dieren of het laten herstellen van een voertuig bevat. Volgens TWERES komt het totaal gebrek aan uitleg en rechtvaardiging daarover het beoogde draagvlak voor de naleving van alle andere coronamaatregelen zeker niet ten goede.

De ondertekenaars van de petitie, die uiteindelijk 4768 geldige handtekeningen opleverde, vragen om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de tweede bijlage van het toepasselijke ministerieel besluit van 21 maart 2021.

Oorspronkelijk was het de  bedoeling van de initiatiefnemers om de petitie vorige vrijdag 19 maart af te geven op het kabinet van Premier De Croo. Woensdag 17 maart deelde het kabinet de vereniging echter mee dat ze de petitie diende af te geven aan het kabinet van de bevoegde minister, namelijk Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Minister Verlinden was echter van oordeel dat de vertegenwoordigers van TWERES toch de petitie  aan Premier De Croo moesten overhandigen vermits de Premier tenslotte voorzitter is van het Overlegcomité dat hierover moet beslissen. Ook werd toegevoegd dat in deze zaken het advies van de experts in de GEMS (“‘Groep van experts voor ­management­strategie van ­Covid-19”) wordt gevolgd.

TWERES heeft daarop opnieuw het kabinet van Premier De Croo gecontacteerd maar het verzoek om de petitie te overhandigen nu ook gericht aan het kabinet van de Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Van geen van beide kabinetten kwam echter een antwoord, ook niet na herhaald aandringen.

Omdat de bevoegde ministers verwijzen naar het advies van de experts in de GEMS heeft TWERES de vraag voor een correctie van de lijst van “essentiële reizen” ook voorgelegd aan alle leden van dit adviescomité. Slechts van twee experts kwam een antwoord. Een expert schreef dat hij het standpunt begrijpt en dat hij de vraag doorstuurt naar het coronacommissariaat. Een tweede expert antwoordde dat hij het niet fair vindt dat de politici zich achter de experts verschuilen, maar beloofde tegelijk de vraag aan de GEMS te zullen voorleggen.

Omdat niemand haar petitie in ontvangst wil nemen, zal TWERES de lijst van handtekeningen nu opsturen aan alle leden van het Overlegcomité. Tegelijk wordt nog steeds gehoopt dat de verantwoordelijke ministers in de eerstvolgende dagen de gevraagde correctie aan de lijst van “essentiële reizen” zullen doorvoeren.