Verslag van het overleg van de vzw TWERES met de burgemeester van Koksijde

Op 17 februari 2021, vond op initiatief van de vzw TWERES – de vereniging  die opkomt voor de belangen van tweedeverblijvers – een digitale vergadering plaats van een vertegenwoordiging van het Bestuur van TWERES met  burgemeester Vanden Bussche van Koksijde en enkele collega’s.

Dit overleg kadert in de missie van de vzw TWERES om de nodige contacten tot stand te brengen met lokale overheden o.m. met kustburgemeesters om aangelegenheden te bespreken die niet-permanente inwoners aanbelangen, en op een constructieve wijze samen te werken, inclusief met de lokale gemeenschap.

Het doel van TWERES, met deze virtuele vergadering, was vooral om met de burgemeester en zijn collega´s, tot een gedeelde visie te komen over de situatie van tweedeverblijvers in Koksijde.  Daarbij is  de vaststelling van belang dat de tweedeverblijvers een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap leveren op sociaal, economisch en fiscaal vlak (ze vertegenwoordigen 56% van wooneenheden in Koksijde, en dragen door de tweedeverblijftaks bij tot 68,2 % van alle door de Gemeente geheven belastingen). TWERES is daarom van mening dat de groep van tweedeverblijvers in Koksijde een erkende gesprekspartner moet zijn van het gemeentebestuur.   Op termijn zou, volgens de VZW, een of andere vorm van gestructureerd overleg moeten gecreëerd worden.  Die moet ertoe leiden dat de groep van tweedeverblijvers een stem krijgt in de gemeente.

Tijdens de vergadering heeft TWERES  de belangrijkste aandachtspunten van de vereniging toegelicht.

TWERES had vooraf duidelijk gemaakt dat van haar kant de belasting op tweede verblijven [1]  geen agendapunt zou zijn, gelet op de lopende administratieve en gerechtelijke procedures. Snel bleek echter in de vergadering dat de burgemeester en zijn collega´s de activiteiten van TWERES op dit domein als „vijandelijke initiatieven“ beschouwen. Dat belemmert, volgens hen, een constructieve dialoog.

De delegatie van TWERES had het gevoel dat de burgermeester de vzw TWERES gelijkschakelt met de „politieke oppositie“ in zijn gemeente. Die  positionering ten opzichte van een vereniging – die rechtmatig opkomt voor de belangen van eigenaars met een tweede verblijf – bemoeilijkt een open gesprek.

TWERES voorzitter Marie-Anne Coninsx wijst erop, dat – ondanks dit moeilijke gesprek – niettemin als positief punt uit de bus is gekomen dat schepen Dorine Geersens aangeduid is als contactpersoon voor de groep van tweedeverblijvers. De voorzitter onderstreept nog dat het voor TWERES belangrijk blijft een goed permanent kanaal op te bouwen voor het bespreken van zaken van gemeenschappelijk belang. Ze erkent dat er nog wat werk op de plank ligt om daartoe te komen, maar blijft optimistisch en vol vertrouwen gezien het onmiskenbaar belang van een constructieve dialoog.


[1]  TWERES heeft sinds oktober 2020 een online loket geopend voor eigenaars die bezwaar wensen aan te tekenen tegen discriminerende belastingreglementen in vier kustgemeenten. Het initiatief van richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. Ondanks de rechterlijke uitspraken waarin de onwettigheid van de belasting is vastgesteld, versturen de betrokken gemeenten nog steeds aanslagbiljetten naar eigenaars van tweede verblijven op hun grondgebied. Zie  voor meer details: https://tweres.be/category/belastingen/