TWERES lanceert eerste  pilootproject in Bredene

Op 18 september vond een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de vzw TWERES en Steve Vandeberghe, burgemeester van Bredene. Ook FOCUS-TV de regionale zender van West-Vlaanderen was aanwezig. Hun verslag kan je hier bekijken.

Van Bredene wil de vereniging haar “pilootgemeente” maken. Niet enkel zijn tweedeverblijvers er zeer talrijk maar door het groot aantal kampeerverblijfplaatsen is de samenstelling van de TWERES doelgroep hier ook heel divers. Tevens heeft de huidige lokale beleidsploeg een goede reputatie op het vlak van openheid, overleg en tolerantie.  Daarom wil de VZW in Bredene een aantal initiatieven ontwikkelen die het samenleven met tweedeverblijvers kunnen verbeteren. Deze initiatieven wil de vereniging echter niet opzetten zonder voorafgaand overleg, in de eerste plaats met de burgemeester en zijn beleidsploeg. Ook willen de bestuurders van de TWERES peilen naar het perspectief van het lokale beleid op de tweedeverblijvers in de gemeente.

De burgermeester gaf bij de ontmoeting onmiddellijk te kennen dat hij zeer positief staat tegenover het initiatief om de bekommernissen van tweedeverblijvers aan te pakken. Hij beklemtoonde ook zelf het belang van tweedeverblijvers voor een gemeente als Bredene. Hij betreurt dat tijdens de coronaperiode ongelukkige beslissingen zijn genomen ten aanzien van deze groep.

Steve Vandeberghe ziet zijn rol echter ruimer dan het louter gemeentelijke vlak. “We kunnen heel veel samen doen”.

Op gemeentelijk vlak kan gezocht worden naar mogelijkheden om de stem van tweedeverblijvers beter aan bod te laten komen via een inspraakorgaan. Vermits de zetel van de vereniging in Bredene is gevestigd, kan de vereniging bovendien genieten van alle voordelen die de gemeente aan lokale verenigingen toekent.

De burgermeester verwees, in tweede instantie, ook naar de vergadering van de burgemeesters van de kustgemeenten. Hij bood aan om de problematiek van de tweedeverblijvers en het initiatief van TWERES  op de agenda van één van de volgende vergaderingen te laten opnemen en een delegatie van de vereniging op die vergadering te laten uitnodigen.

In de derde plaats wees de burgemeester op zijn mogelijke rol op dit vlak als lid van het Vlaams Parlement en meer bepaald van de Commissie Toerisme. Hij bood aan om vragen van tweedeverblijvers via hem tot bij de verantwoordelijke minister te brengen. Als parlementslid wil Steve Vandenberghe de vereniging helpen om de problemen van tweedeverblijvers op het regionaal vlak aan te kaarten.

De burgemeester en de delegatie van de vzw TWERES kwamen tenslotte overeen om de zaak van nabij op te volgen in rechtstreeks contact met elkaar.