TWERES dringt nogmaals aan om voor noodgevallen naar woning in het buitenland te kunnen gaan

TWERES dringt nogmaals bij de verantwoordelijke ministers aan om begrip te vragen voor mensen die naar hun woning in het buitenland willen voor dringend onderhoud of herstellingen. De vereniging lanceerde in het begin van deze week via haar website reeds een petitie om die noodzakelijke verplaatsingen  toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen waarvoor het huidige reisverbod niet geldt. Die petitie werd in enkele dagen tijd al door bijna vijfduizend eigenaars ondertekend. Ze loopt nog tot het einde van de komende week en zal vrijdag 20 maart op het kabinet van Premier De Croo worden afgegeven. De vereniging rekent erop dat tot dan nog veel meer eigenaars de petitie zullen steunen. Ook drukt TWERES haar ongenoegen uit over de weigering van de Raad van State om via een spoedprocedure te oordelen over het verzoek van vier eigenaars die om dringende redenen naar hun woning in het buitenland wilden.

TWERES vraagt met aandrang begrip voor haar stelling dat noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland om er dringende herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren, als “essentiële reizen” gekwalificeerd moeten worden. De vereniging beklemtoont dat ze niet mee wil duwen aan het volledig openbreken van de reisbeperkingen en beschouwt haar eis ook niet als één van de vele vragen naar versoepeling van de coronamaatregelen. Het gaat haar eerder om een correctie van de lijst van “essentiële reizen” waarvoor het strikte reisverbod niet geldt, met de bedoeling om in die lijst meer billijkheid en evenwicht te verkrijgen. Dringend onderhoud om verdere schade aan woningen te voorkomen, is, volgens haar, even essentieel als het zorg dragen voor dieren of het laten herstellen van voertuigen.

“We hopen dat de verantwoordelijke politici eindelijk begrijpen hoe klein het besmettingsrisico is wanneer iemand met de auto van zijn of haar domicilie naar een woning in het buitenland rijdt en daarbij nauwelijks in contact komt met derden”, verklaart Nicole, die de activiteiten van TWERES coördineert. “Omdat we constant over één kam worden geschoren met andere vragen naar “versoepelingen” hebben we besloten opnieuw aandacht te vragen voor onze vraag. Hopelijk groeit het begrip bij de overheden  hoe het voelt om voor lange tijd een woning in het buitenland onbeheerd te moeten achterlaten.”

“Wij vragen ook aandacht voor het probleem van mensen van wie een boot aan de andere kant van de Belgische grens is aangemeerd. Bij onze vereniging komen veel berichten binnen van eigenaars wiens boot aan het Veerse meer of elders in het buitenland ligt. Zij maken zich zorgen over hoe ze hun boot na zoveel maanden gaan terugvinden.  Beleidsmakers moeten toch ook aanvoelen  dat een boot regelmatig onderhoud vergt en niet gedurende vele maanden zonder schaderisico in een buitenlandse haven kan blijven liggen”, licht de TWERES coördinator nog toe.

De vereniging richtte eerder ook al samen met vier eigenaars een verzoekschrift tot de Raad van State maar dat werd verworpen wegens gebrek aan uiterst dringende noodzaak. “Nu men ook daar weigert om zelfs maar naar onze argumenten te luisteren, kunnen we ons enkel nog tot de Koning richten”, zucht Nicole. Zij verwijst daarbij naar de opinie die grondwetspecialist, professor Hendrik Vuye enkele dagen geleden in het weekblad Knack publiceerde. In die opinie verwijst ook hij naar het arrest over het verzoek van de tweedeverblijvers. “Dit zijn geen vakantiegangers, maar eigenaars die hun eigendom willen bezoeken, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of om het klaar te maken om het later op het jaar te verhuren. Hier komen twee fundamentele rechten in het gedrang: het eigendomsrecht en het recht op vrij verkeer van personen. Maar de Raad van State verwerpt de vordering telkenmale: er is geen hoogdringendheid of er is geen ernstige en onherstelbare schade. Door de voorwaarden van de vordering tot schorsing zo radicaal te interpreteren, is de Raad van State een grote afwezige tijdens de corona-crisis”. En verder: “Intussen kunnen ministers peroreren dat de Raad van State hen gelijk geeft. Dit is niet zo, de Raad heeft gewoon geen toetsing doorgevoerd”.

TWERES lanceert petitie om noodzakelijke reis van eigenaars naar hun tweede woonst aan de lijst van essentiële reizen toe te voegen

Met een petitie op haar website mobiliseert de belangenvereniging TWERES de eigenaars van tweede verblijven in het buitenland opnieuw om te ageren tegen het verbod om naar hun eigendom te gaan. De vereniging zegt te worden overstelpt met boze reacties van mensen die niet begrijpen waarom ze tot 19 april, of misschien nog langer, moeten wachten om met hun auto de grens over te steken en naar hun tweede woonst te rijden. Zij maken zich vooral zorgen omdat ze hun eigendom drie maanden lang onbeheerd moeten laten en zelfs geen dringende maatregelen kunnen treffen om, bijvoorbeeld, vorstschade, diefstal of andere onherroepelijke schade te voorkomen. De vereniging verzamelt nu handtekeningen rond de eis om “noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken”, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit.

Het overlegcomité van de federale en gewestregeringen heeft op 6 maart het verbod op niet-essentiële reizen van en naar het Belgisch grondgebied verlengd tot 18 april. De lijst van “essentiële reizen” blijft ongewijzigd. Reizen van en naar België blijven dus toegelaten voor o.m. professionele redenen, dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, e.a. maar ook om zorg te dragen voor dieren, reizen in het kader van een verhuizing of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Via een verzoekschrift bij Raad van State heeft de vzw TWERES samen met vier eigenaars van tweede verblijven in het buitenland geprobeerd om de bestaande formulering van het verbod op niet-essentiële reizen aan te vechten. De Raad weigerde in haar arrest van 2 maart zich over de vraag van de eigenaars uit te spreken omdat het uiterst dringend karakter ervan onvoldoende werd aangetoond.

“Onze leden leggen zich hierbij niet zomaar neer”, zeggen de bestuurders van TWERES. “Ze begrijpen dat de verantwoordelijke ministers de reizen van en naar ons land zoveel mogelijk willen beperken zolang de controlemogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Wat hen vooral tegen de borst stoot, is de willekeurige lijst van welke reizen in het ministerieel besluit als “essentieel” worden gekwalificeerd. Dringende werken aan een woning zijn vaak even dringend en vergen evenzeer een bezoek ter plaatse als het zorg dragen voor dieren of herstellingen aan een voertuig.”

TWERES argumenteert bovendien: “Er wordt met die lijst ook geen afweging gemaakt die rekening houdt met besmettingsrisico’s. Er bestaat enorm veel onbegrip over het feit dat men een eigenaar verbiedt om thuis vanuit zijn garage met de auto  naar zijn stacaravan in Zeeland of zijn huisje in een afgelegen dorp in de Dordogne te rijden. Nog minder begrip bestaat er voor het feit dat dit verbod blijft gelden, zelfs indien daar dringende werken uitgevoerd moeten worden. Ook het feit dat de datum voor de versoepeling van het reisverbod eerst in het vooruitzicht wordt gesteld maar dan weer wordt uitgesteld, veroorzaakt wrevel en frustratie.”

Met alle eigenaars van een tweede woonst in het buitenland die deze petitie ondertekenen, vraagt TWERES nu de bevoegde ministers om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals laatst gewijzigd bij MB van 7 maart 2021).

Tweedeverblijvers voeren de druk op tegen het verbod om naar hun woning in het buitenland te gaan

Bij de Raad van State werd door de VZW TWERES, de belangenvereniging van tweedeverblijvers, in samenwerking met het advocatenkantoor “FORUM” uit Antwerpen, een verzoek ingediend om het door België uitgevaardigde reisverbod te schorsen.  Samen met de vereniging treden in de procedure ook vier eigenaars op die een “uiterst dringende noodzaak” aantonen om naar hun tweede verblijf in het buitenland te gaan. De juridische actie wordt verder gesteund door ruim vijfhonderd eigenaars die recent tot de vereniging zijn toegetreden. Honderdvijftig onder hen hebben financieel bijgedragen om de kosten van de procedure te betalen.  De tweedeverblijvers beseffen dat het Overlegcomité van volgend vrijdag op verzoek van  de Europese Commissie het reisverbod misschien zal versoepelen. Toch zetten ze hun actie door om de druk op de politieke besluitvorming te verhogen en minstens voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering toe te staan. 

Het bij de Raad ingediende verzoekschrift vraagt de Raad van State om het reisverbod te schorsen wegens “uiterst dringende noodzaak”. Die procedure verplicht de Raad om op zeer korte termijn een arrest te vellen. Daarvoor moeten de tweedeverblijvers in deze zaak echter aantonen dat ze heel dringend naar het buitenland moeten. Vorige week hebben twee koppels uit Franstalig België zich om dezelfde reden ook al tot de Raad van State gewend.

Eén van de vier eigenaars die vandaag samen met de vzw het verzoek indient, is Rita, een weduwe uit Vosselaar. Zij heeft van een buurman in Spanje recent het bericht gekregen dat het dak van haar  tuinhuis aan de straatkant door een windhoos is afgerukt en op een auto is terechtgekomen. Rita staat er alleen voor. Ze wil in elk geval zo snel mogelijk de inboedel van het tuinhuis in veiligheid brengen voordat de apparatuur verder wordt beschadigd of door dieven wordt ontvreemd.

Van een ander koppel, uit Kalmthout, is het huis in een bergstreek in Griekenland onder een zware sneeuwlaag bedolven en is ook de toegangsweg tot de zeer afgelegen woning versperd. Foto’s van de webcam tonen aan dat afgekraakte bomen op het huis zijn terechtgekomen. Het koppel staat klaar om, zodra het reisverbod wordt opgeheven,  met de trailer naar ginder te rijden om de toegang vrij te maken, de ernst van de toestand vast te stellen en te voorkomen dat verdere schade ontstaat.

Een derde eigenaar die mee voor de Raad van State optreedt, is Marc  uit Wemmel. Ook hij heeft van een buur via WhatsApp een onrustwekkend bericht ontvangen. De oude terrasmuur die de bergwand naast zijn huis ondersteunt,  is na hevige regenval ingestort op zijn domein in Zuid-Frankrijk. De brokstukken en de modder dreigen op de openbare weg terecht te komen en bovendien bestaat het gevaar dat de bergwand verder naar beneden komt. Marc begrijpt niet waarom men voor een veiligheidsgerelateerde herstelling van een voertuig wèl naar het buitenland mag maar niet voor een dringende herstelling aan een woning.

Tenslotte wordt het verzoekschrift ook mee ingediend door Philippe, een gepensioneerde ingenieur uit de buurt van Bergen. Hij zit volop in het proces van de aankoop van een woning in Normandië waar hij in de toekomst van zijn pensioen wil genieten. Na lang zoeken had hij in januari zijn droomwoning via een advertentie ontdekt en contacteerde als eerste de makelaar. Voor het huis in kwestie zijn er talrijke kandidaat-kopers maar de vastgoedmakelaar beloofde het in optie te houden tot begin maart om Philippe in staat te stellen het huis te bezichtigen vooraleer definitief te beslissen. Door de verlenging van het reisverbod tot 1 april dreigt die afspraak niet te kunnen doorgaan en ziet de man zijn droomwoning aan zijn neus voorbijgaan.

Voor de Raad van State roepen advocaten Mr. Reiner Tijs en Mr. Joram Maes die in deze zaak voor de vzw TWERES en de vier eigenaars optreden,  onder meer de schending in van het fundamenteel recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarmee zitten ze op dezelfde lijn als de Europese Commissie, die België recent tot de orde heeft geroepen wegens het reisverbod. Bovendien klagen zij ook het gebrek aan wettelijke grondslag, de ongelijke behandeling, de schending van het eigendomsrecht en het disproportioneel karakter van de maatregel aan. “Dit heeft niets te maken met toeristische uitstapjes”, argumenteert de voorzitster van TWERES, Marie Anne Coninsx. “Naar een tweede verblijf gaan, weegt niet op het contactbudget, eerder integendeel. Het zijn gezinsbubbels die zich van de ene naar de andere eigen woning verplaatsen. Het buitenverblijf ligt daarbij heel vaak op plaatsen die veel minder bevolkt zijn en minder contacten veroorzaken dan in eigen land”.

De tweedeverblijvers rekenen erop dat het Overlegcomité vrijdag het reisverbod zal herbekijken. Misschien worden verplaatsingen naar het buitenland dan vanaf 1 maart niet meer verboden maar enkel “ontraden”. Maar het is ook mogelijk dat de lijst van “essentiële reizen” wordt uitgebreid. In dat geval willen de eigenaars van tweede verblijven er zeker bij zijn en tot de uitzonderingen behoren waarvoor men België binnen of buiten mag. “In het gunstigste geval komt een arrest van de Raad van State te laat omdat op dat moment het reisverbod al is afgezwakt of opgeheven”, concludeert voorzitster Coninsx. “Zolang dat niet absoluut vaststaat, zetten we echter door en hopen we met de procedure de politieke balans in de goede richting te doen overslaan”.

Verslag van het overleg van de vzw TWERES met de burgemeester van Koksijde

Op 17 februari 2021, vond op initiatief van de vzw TWERES – de vereniging  die opkomt voor de belangen van tweedeverblijvers – een digitale vergadering plaats van een vertegenwoordiging van het Bestuur van TWERES met  burgemeester Vanden Bussche van Koksijde en enkele collega’s.

Dit overleg kadert in de missie van de vzw TWERES om de nodige contacten tot stand te brengen met lokale overheden o.m. met kustburgemeesters om aangelegenheden te bespreken die niet-permanente inwoners aanbelangen, en op een constructieve wijze samen te werken, inclusief met de lokale gemeenschap.

Het doel van TWERES, met deze virtuele vergadering, was vooral om met de burgemeester en zijn collega´s, tot een gedeelde visie te komen over de situatie van tweedeverblijvers in Koksijde.  Daarbij is  de vaststelling van belang dat de tweedeverblijvers een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap leveren op sociaal, economisch en fiscaal vlak (ze vertegenwoordigen 56% van wooneenheden in Koksijde, en dragen door de tweedeverblijftaks bij tot 68,2 % van alle door de Gemeente geheven belastingen). TWERES is daarom van mening dat de groep van tweedeverblijvers in Koksijde een erkende gesprekspartner moet zijn van het gemeentebestuur.   Op termijn zou, volgens de VZW, een of andere vorm van gestructureerd overleg moeten gecreëerd worden.  Die moet ertoe leiden dat de groep van tweedeverblijvers een stem krijgt in de gemeente.

Tijdens de vergadering heeft TWERES  de belangrijkste aandachtspunten van de vereniging toegelicht.

TWERES had vooraf duidelijk gemaakt dat van haar kant de belasting op tweede verblijven [1]  geen agendapunt zou zijn, gelet op de lopende administratieve en gerechtelijke procedures. Snel bleek echter in de vergadering dat de burgemeester en zijn collega´s de activiteiten van TWERES op dit domein als „vijandelijke initiatieven“ beschouwen. Dat belemmert, volgens hen, een constructieve dialoog.

De delegatie van TWERES had het gevoel dat de burgermeester de vzw TWERES gelijkschakelt met de „politieke oppositie“ in zijn gemeente. Die  positionering ten opzichte van een vereniging – die rechtmatig opkomt voor de belangen van eigenaars met een tweede verblijf – bemoeilijkt een open gesprek.

TWERES voorzitter Marie-Anne Coninsx wijst erop, dat – ondanks dit moeilijke gesprek – niettemin als positief punt uit de bus is gekomen dat schepen Dorine Geersens aangeduid is als contactpersoon voor de groep van tweedeverblijvers. De voorzitter onderstreept nog dat het voor TWERES belangrijk blijft een goed permanent kanaal op te bouwen voor het bespreken van zaken van gemeenschappelijk belang. Ze erkent dat er nog wat werk op de plank ligt om daartoe te komen, maar blijft optimistisch en vol vertrouwen gezien het onmiskenbaar belang van een constructieve dialoog.


[1]  TWERES heeft sinds oktober 2020 een online loket geopend voor eigenaars die bezwaar wensen aan te tekenen tegen discriminerende belastingreglementen in vier kustgemeenten. Het initiatief van richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. Ondanks de rechterlijke uitspraken waarin de onwettigheid van de belasting is vastgesteld, versturen de betrokken gemeenten nog steeds aanslagbiljetten naar eigenaars van tweede verblijven op hun grondgebied. Zie  voor meer details: https://tweres.be/category/belastingen/

 

TWERES start juridische actie tegen verbod om naar tweede verblijf in het buitenland te gaan

Als enige land in Europa geldt voor wie in België woont, sinds 27 januari een verbod om het land te verlaten, tenzij voor een essentiële reis. Dat lijkt vreemd want wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Logischer zou het zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen. Volgens de regering komen de mensen die in België wonen en naar het buitenland reizen, misschien echter terug met het virus in hun valies. Toch geldt het verbod ook voor diegenen die niet noodzakelijk op korte termijn naar ons land terugkomen. Dat is niet zelden het geval met eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland. Zij zoeken vaak dat verblijf op voor langere tijd en blijven bovendien niet zelden ver weg van drukke toeristische oorden. Daarom vinden die eigenaars het uitgevaardigde verbod ongerechtvaardigd en disproportioneel. Via de belangenvereniging van tweedeverblijvers, de vzw TWERES, bereiden ze een juridische actie voor om deze maatregel te betwisten.

Het ministerieel besluit van 26 januari bepaalt dat “niet-essentiële reizen” naar het buitenland verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. In bijlage bij het besluit staat een lijst van de reizen die als “essentieel” worden beschouwd. Die lijst vermeldt o.m. alle reizen om louter professionele redenen, reizen voor humanitaire of familiale redenen, reizen van diplomaten en ministers, reizen om zorg te dragen voor dieren of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig. Reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf staan niet in die lijst.

Het is het sowieso onbegrijpelijk dat de Belgische overheid met een eenvoudig ministerieel besluit en zonder enige vorm van publieke discussie, de Belgen kan opsluiten binnen hun nationaal territorium. Daarenboven geven de Belgische overheden geen enkele redelijke uitleg waarom een dergelijke draconische maatregel noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Om na te gaan of eigenaars van een tweede verblijf die uit het buitenland terugkeren, het virus “in hun valies meedragen”, kunnen strenge maatregelen voor wie het land binnenkomt toch volstaan?

Eigenaars van een tweede verblijf laten hun eigendom in het buitenland niet graag onbeheerd gedurende lange periodes. Velen profiteren ook van de wintermaanden om binnen schilderwerken of herstellingen uit te voeren. Bij het ingaan van het verbod zaten enkele van onze leden midden in de renovatiewerken en lopen nu niet enkel achterstand op maar lijden ook schade door de weersomstandigheden. Sommige eigenaars verhuren hun woning in het buitenland en brengen het verblijf na een huurperiode in orde voor de volgende huurders.

Er zijn ook eigenaars die elk jaar voor een vaste periode naar hun tweede verblijf in het Zuiden trekken om daar te blijven gedurende verschillende maanden. Waarom die mensen aan de grens moeten worden tegengehouden en naar hun domicilie teruggestuurd, is voor ons een raadsel. De lijst van essentiële reizen bevat nu, bijvoorbeeld, een toelating om naar het buitenland te gaan om een naaste te bezoeken met wie men “en stabiele en duurzaam onderhouden relatie” heeft. Daarentegen mag iemand die een stacaravan in Zeeland of aan de Noord-Franse kust niet over de grens om te controleren of de vrieskou geen schade heeft aangericht. Dergelijke keuzes over wie wel en wie niet over de grens mag, zijn  toch zeer willekeurig. Wij eisen dus minstens dat reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf in het buitenland” in de lijst van essentiële reizen worden opgenomen.

Daarom wil TWERES een juridische actie starten om voor reizen naar een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering op het reisverbod te bekomen. Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland worden opgeroepen om lid te worden van TWERES en via een bericht aan info@tweres.be te melden of ze de juridische actie willen ondersteunen.